TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) UYGULAMA KAPSAMI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sırasıyla; 19.9.2018 tarih ve
30540, 27.4.2019 tarih ve 30757, 26.8.2020 tarih ve 31225 sayılı resmi gazetede yayımlanan kurul
kararları çerçevesinde, Türkiye muhasebe standartları uygulama kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


Anılan kararlar ile;


a) Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının
hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TMS-TFRS)' lerin uygulanmasına,


b) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve
konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal
Raporlama Standardı (BOBİ FRS)' nin uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve
işletmelerin isteğe bağlı olarak TMS-TFRS' leri uygulayabileceğine,


c) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından
henüz bir TMS yayımlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının
hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve
işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak
TMS-TFRS'leri ya da BOBİ FRS'yi uygulayabileceğine,


karar verilmiştir.

 

EKLİ LİSTE


1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve
denetimine tabi işletmelerden;
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
b) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya
teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler,
c) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler,
d) Yatırım kuruluşları,
e) Kolektif yatırım kuruluşları,
f) Portföy yönetim şirketleri,
g) İpotek finansmanı kuruluşları,
h) Bağımsız denetim kuruluşları,
i) Gayrimenkul değerleme kuruluşları,
j) Derecelendirme kuruluşları,
k) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
l) Varlık kiralama şirketleri,
m) Merkezî takas kuruluşları,
n) Merkezî saklama kuruluşları,
o) Veri depolama kuruluşları,
p) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:
– Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.
– Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
– Çalışan sayısı elli ve üstü.


2)19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktöring şirketleri,
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h)Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.
i)Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.


3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.


4) a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en
az ikisini sağlayanlar:
- Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,
- Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,
- Çalışan sayısı 25 ve üstü.
b) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı
kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.