Bağımsız Denetim


 Denetim

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde önemli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak da işletmelerin hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri için geçerli standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirtilen mevzuat kapsamında olan şirketlerin, yayınlanan standartlarda hazırlanmış mali tablolarını bağımsız denetimden geçirmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda OLUŞUM,

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri ,
• 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ,
• 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde,

 

Bağımsız denetim hizmetleri ile,

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında hazırlanan mali tabloların bu standartlara bağlı denetim standartları uyarınca denetlenmesi,
• Gerektiğinde raporlama birimlerine teknik destek ve danışmanlık verilmesi,
• İç kontrol sisteminin analizi ve bu sistemin oluşturulmasında ve yürütülmesinde danışmanlık,
• Mali tabloların analizi ve finansal analiz sonuçlarının yorumlanarak raporlanması,


Hizmetlerini vermektedir.